Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου μας,

στοχεύοντας στην ομαλή και δημιουργική σχολική ζωή, στην επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων, καθώς επίσης και στη δημιουργία και διατήρηση ενός ήρεμου και ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές/τριες του σχολείου, ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Διεύθυνση του σχολείου επιθυμούν να σας γνωστοποιήσουν ορισμένες από τις βασικές αρχές της λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αυτές ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Στο περιεχόμενο της σχολικής ζωής θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα στοιχεία και οι δραστηριότητες που καλλιεργούν αυριανούς πολίτες ελεύθερους, υπεύθυνους, με ενεργό συμμετοχή και κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη.

Ειδικότερα:
1. Η οργάνωση της σχολικής ζωής, το κλίμα μέσα και έξω από την τάξη, η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας, η δομή και η λειτουργία της ομάδας στην τάξη και στο σχολείο διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει ανάγκη να ενταχθεί ο μαθητής. Μορφές συμπεριφοράς, σχολικές επιδόσεις, κίνητρα, αξίες, στάσεις και νόρμες διαμορφώνονται με βάση την ανάγκη του μαθητή να βρίσκεται σε αρμονία με την ομάδα και να έχει την αποδοχή και την αναγνώρισή της. Είναι λοιπόν σημαντικότατο να διαμορφωθεί περιβάλλον θετικό.

2. Στο πλαίσιο του σχολείου οι ρόλοι μέσα στην ομάδα πρέπει να κατανέμονται με βάση τις επιδόσεις, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις προσπάθειες τις οποίες καταβάλλουν οι μαθητές/τριες.
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναγνωρίζονται και αυτά να προβάλλονται από το σχολείο.

3. Έλλειμμα των μαθητών/τριών που έχει προέλευση κοινωνική ή οικονομική ή φυσική και ιδιαιτερότητες με φυλετικό, θρησκευτικό, γλωσσικό ή άλλο χαρακτήρα, μέσα στο σχολείο και στις μεταξύ των μελών του σχέσεις δεν πρέπει να αποτελούν στοιχεία διάκρισης.

4. Η ποιότητα των στοιχείων της ενδοσχολικής ζωής επιδρά και επηρεάζει την ποιότητα των στοιχείων της προσωπικότητας του μαθητή/τριας. Επίσης αντίστροφα η δική του δραστηριότητα επηρεάζει την ποιότητα της σχολικής ζωής, εφόσον ανάμεσα στο μαθητή και το σχολείο υπάρχει δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης. Ευνοϊκό λοιπόν περιβάλλον σχολικής ζωής μέσα στο οποίο ο μαθητής/τρια ζει, δραστηριοποιείται και προσπαθεί να καταξιωθεί, θα λειτουργήσει πολύ θετικά.

Επιμέρους ενδεικτικά στοιχεία του κανονισμού λειτουργίας τα οποία εντάσσονται στη φιλοσοφία που περιγράφεται παραπάνω αναφέρονται παρακάτω:

(α) Το σχολείο πρέπει να θεωρεί τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στις σχολικές δραστηριότητες ως υποχρέωσή τους. Θεωρείται ακόμη καλύτερο να είναι οι συνθήκες τέτοιες ώστε ο μαθητής να χαίρεται, να επιδιώκει και να θεωρεί τη συμμετοχή του ευγενή φιλοδοξία.

(β) Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι σχολικές, οι εθνικές και οι θρησκευτικές γιορτές, οι αθλητικές, οι πολιτιστικές και οι άλλες σχολικές δραστηριότητες των μαθητικών κοινοτήτων, η συμμετοχή στα προγράμματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των άλλων καινοτόμων σχολικών προγραμμάτων πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνες των ίδιων των μαθητών.

γ) Μεγάλη σημασία στη σχολική ζωή των μαθητών/τριών έχουν ο δημοκρατικός διάλογος και οι κανόνες του. Η αναγνώριση των ρόλων, η δυνατότητα εναλλαγής με σεβασμό και χωρίς εντάσεις είναι βασικός στόχος της σχολικής αγωγής. Η δημοκρατία και η δημοκρατική συμπεριφορά είναι αρετές που εμπεριέχονται ως στοιχεία στην κοινωνικοποιητική αποστολή του σχολείου.

δ)Το σχολικό βιβλίο παρέχεται δωρεάν για χρήση των μαθητών/τριών. Η κακή χρήση, η κακοποίηση, το κάψιμο, η έλλειψη δυνατότητας να ξαναχρησιμοποιηθεί, πέρα από την οικονομική διάσταση, έχουν ως μεγαλύτερη αρνητική συνέπεια τον ευτελισμό της έννοιας του βιβλίου.

(ε) .Εκτός από το σχολικό χώρο, σεβασμός και προσεκτική χρήση απαιτείται στη σχολική περιουσία, δηλαδή στα εποπτικά μέσα και στη λοιπή υλικοτεχνική υποδομή. Φθορές, ζημίες, κακή χρήση, έλλειψη συντήρησης της περιουσίας του σχολείου πρακτικά αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του σχολείου και παιδαγωγικά εθίζουν το μαθητή στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας.

στ). Η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου δε συμβάλλει στη δημιουργία ήρεμου παιδαγωγικού, κλίματος, διαλύει την τάξη, αποσπά την προσοχή των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος και, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των εξετάσεων, δημιουργεί προϋποθέσεις και υποψίες για καταδολίευσή τους. Επομένως, η μεταφορά και η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου πρέπει να αποφεύγεται, καθόσον η ανάγκη για επικοινωνία καλύπτεται επαρκώς με τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που διαθέτει το σχολείο.

5. Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στο συμμαθητή, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της λειτουργίας του, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας.

6. Το σχολείο έχει υποχρέωση να ρυθμίσει το θέμα της καθυστερημένης προσέλευσης των μαθητών/τριων με βάση την εξής γενική αρχή: δεν πρέπει να διακόπτεται το μάθημα εξαιτίας αυτών που καθυστερούν ούτε να ενθαρρύνεται η άποψη ότι μπορεί να καθυστερεί ο μαθητή/τρια χωρίς κάποιες συνέπειες και ευθύνες. Τον τρόπο αντιμετώπισης θα τον αναζητήσει κάθε σχολείο χωριστά.

7. Η ποιότητα της ενδοσχολικής ζωής, των εκπαιδευτικών καινοτομιών και των παράλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η έκδοση μαθητικών περιοδικών και εφημερίδων, η ανάπτυξη και η λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης, η εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, επαγγελματικού προσανατολισμού, κυκλοφοριακής αγωγής, η τοπική ιστορία και ο πολιτισμός, η διαπολιτισμική αγωγή, είναι αυτά που συνθέτουν ένα πλέγμα δραστηριοτήτων μέσα στις οποίες όλοι οι μαθητές πρέπει να μπορούν να διοχετεύσουν την ενεργητικότητά τους με συνθήκες ελεύθερης έκφρασης, ελεύθερης εκδήλωσης και αυθόρμητης επιλογής. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι να επικρατεί διοικητική και παιδαγωγική πειθαρχία.

Α) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές/τριες περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται, παίζουν, χαίρονται αλλά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες. Οι κανόνες έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε η πρόοδος των μαθητών να πραγματοποιείται αποτελεσματικότερα.

Το σχολείο θα πρέπει να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής. Κοινός στόχος όλων των μετεχόντων στη σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας κ.λπ.

Στο κείμενο που ακολουθεί και αποτελεί τον εσωτερικό κανονισμό της σχολικής μας μονάδας αναφέρονται οι παρακάτω κανόνες:

1. Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή/τριας είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτοί είναι κηδεμόνες του μαθητή, εφόσον κατοικούν στην περιοχή όπου βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τον κηδεμόνα του μαθητή/τριας.

2. Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή/τρια στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με το Διευθυντή/ντρια και με τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή/τρια και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο.

3. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή/τρια και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ο πρώτος που πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο Γονέας ? Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.

4. Για τη συμμετοχή του μαθητή/τρια σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα ? Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Αυτή η συνεργασία εμπεριέχει σημαντική ευθύνη και πρέπει να γίνεται με προσοχή.

5. Ο Γονέας ? Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για τον μαθητή/τρια και οφείλει να προσέρχεται στις συγκεντρώσεις που ορίζει ο/η εκάστοτε εκπαιδευτικός της τάξης. Επίσης οφείλει και ο/η ίδιος/α να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή/τριας στο σχολείο.
Η γνώση της οικογενειακής και της κοινωνικής κατάστασης των μαθητών είναι πολλαπλά χρήσιμη για τον εκπαιδευτικό και τον βοηθά στο έργο του, γιατί του επιτρέπει να αντιμετωπίσει με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματα των μαθητών/τριών του και να κατανοήσει τη συναισθηματική και ψυχολογική κατάστασή τους. Η ενημέρωσή του πάνω σε θέματα υγείας των μαθητών/τριών του/της κρίνεται απολύτως αναγκαία, γιατί θα του/της επιτρέψει να προσαρμόσει ανάλογα τη συμπεριφορά του/της και θα τον/την προφυλάξει από πιθανά ατοπήματα στις σχέσεις του/της μαζί τους.

6. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών/τριών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή/ντριας του κάθε σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών, του Διευθυντή/ντριας και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

7. Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του.

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων

Οι γονείς-κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης. Εκείνος ορίζει ημερομηνία κι ώρα τακτικής συνάντησης κι επικοινωνίας. Προτείνεται να γίνονται συχνότερες συναντήσεις στη διάρκεια κάθε τριμήνου.

Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές/τριες (ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου) κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.

Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στον/στη δάσκαλο/α της τάξης και στον Διευθυντή/ντρια κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή/τριας.

Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώστε τον/τη δάσκαλο/α της τάξης ή τον/τη Διευθυντή/ντρια, οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα.

Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια (με εξαίρεση την περίπτωση επείγουσας πρωινής ενημέρωσης εκπαιδευτικού από γονέα για έκτακτο θέμα).

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή/τριας είναι καλό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας. Το τηλέφωνο του σχολείου είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι/ες έχουν τα σωστά τηλέφωνά σας.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του/της μαθητή/τριας δεν έχει την κηδεμονία του/της πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο.
Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε καλό κλίμα συνεργασίας σχολείου ? σπιτιού.

Θα πρέπει να γνωστοποιούνται έγκαιρα από όλους τους εκπαιδευτικούς οι ημέρες και ώρες των προγραμματισμένων μηνιαίων συναντήσεων γονέων-εκπαιδευτικών.

Για οποιοδήποτε παιδαγωγικό ή διδακτικό θέμα αλληλοενημέρωσης γονέων και εκπαιδευτικών, πραγματοποιείται ανάλογη συνάντηση, σε χρόνο μη διδακτικής εργασίας.

Οι γονείς οφείλουν να προσέρχονται στο Σχολείο στις παρακάτω περιπτώσεις:

? Μια φορά το μήνα για να πληροφορούνται για την πρόοδο και τη διαγωγή των μαθητών.
? Στο τέλος κάθε τριμήνου για τη βαθμολογία
? Όσες φορές κληθούν εκτάκτως από τον Διευθυντή/ντρια ή τον/την Εκπαιδευτικό
? Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σχολείου
? Στις ειδικές συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων
? Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τους τίτλους προόδου ? σπουδών
? Επίσκεψη των Γονέων μπορεί να γίνει σε χρόνο που έχουν ορίσει οι εκπαιδευτικοί και έχουν κάνει έγκαιρα γνωστό
? Για οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση οι Γονείς επικοινωνούν τηλεφωνικά με το σχολείο και κανονίζουν ραντεβού με τη Διεύθυνση.

Β) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Το Σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί ακριβώς εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης κι οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής. Γι? αυτό πρέπει η συμμετοχή των μαθητών/τριών να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών/τριών και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδό τους.

? Η φοίτηση των μαθητών/τριών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.

? Οι μαθητές/τριες τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος ? ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.).

? Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).

? Σε περίπτωση ασθενείας κατά την επάνοδο του μαθητή/τριας στο Σχολείο, μετά από απουσία δύο (2) ημερών, χρειάζεται ιατρική βεβαίωση.Όταν μαθητής/τρια απουσιάσει πάνω από τρεις μέρες για λόγους υγείας πρέπει να παρουσιάσει πιστοποιητικό γιατρού,εκτός αν ο Διευθυντής/ντρια του σχολείου έχει βεβαιωθεί γι?αυτό από δική του έρευνα. Αν ο μαθητής/τρια απουσιάσει από το σχολείο έξι συνεχόμενες μέρες, ή απουσιάζει συστηματικά χωρίς σοβαρό λόγο,ο Διευθυντής/ντρια του σχολείου ειδοποιεί αμέσως τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης για τυχόν παραβάσεις του Νόμου περί υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

? Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- τον εκπαιδευτικό της τάξης και να υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση.

? Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και της αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των Α?, Γ΄ και Ε΄ Τάξεων.

? Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση έγκαιρης προσκόμισης Ατομικού Δελτίου Υγείας για τη συμμετοχή των μαθητών στη Φυσική Αγωγή και ανάλογης βεβαίωσης, σε έντυπο που θα αποσταλεί, για τη συμμετοχή των μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες.

? Οι απουσίες είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο της προόδου των μαθητών. Εάν δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή ανωτέρας βίας κάθε απουσία είναι αδικαιολόγητη.

Έναρξη ημερήσιου προγράμματος-προσέλευση μαθητών

Το καθημερινό ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα αρχίζει στις 8.00 με την προσέλευση των μαθητών στο χώρο του σχολείου. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί εφημερίας υποδέχονται τους μαθητές στις εισόδους του σχολείου και οι γονείς?συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των μαθητών (8.00-8.10) δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στο χώρο του σχολείου ουδείς άλλος εκτός των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Στις 8.10, μετά το ηχητικό σήμα (κουδούνι),  με ευθύνη των εφημερευόντων κλείνουν οι είσοδοι και οι μαθητές συγκεντρώνονται κατά τμήματα ή τάξεις στον προκαθορισμένο χώρο και τα τμήματα ή τις τάξεις επιτηρούν οι διδάσκοντες σε αυτά την 1η διδακτική ώρα. Εκ μέρους του συλλόγου διδασκόντων ο Διευθυντής του σχολείου ή αναπληρωτής του ή μέλος του Συλλόγου Διδασκόντων προβαίνει σε πιθανές ανακοινώσεις-οδηγίες που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την μαθητική ζωή της συγκεκριμένης μέρας ή και σε γενικότερα θέματα. Μετά το πέρας της συγκέντρωσης οι μαθητές κατά τμήματα και οργανωμένα κατευθύνονται στις αίθουσές τους συνοδεία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την 1η ώρα.

? Η επίσκεψη και η παραμονή των γονέων στις αίθουσες, την ώρα του μαθήματος δεν επιτρέπεται. Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο μόνο κατά τις προγραμματισμένες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και μετά από άδεια του Διευθυντή/ντριας.

? Οι Διευθυντές/ντριες είναι υποχρεωμένοι για την ασφάλεια των παιδιών να διατηρούν τις θύρες εισόδου και εξόδου του σχολείου τους κλειστές καθ? όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.

Τα μαθήματα ξεκινούν στις 08:10 και τελειώνουν στις 1:15.

1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα
ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
08.00?08.10 10′ Υποδοχή μαθητών
08.10 ? 09:40 90′ 1η διδακτική περίοδος
09:40 ? 10:00 20′ Διάλειμμα
10:00? 11:30 90′ 2η διδακτική περίοδος
11:30? 11:45 15′ Διάλειμμα
11:45? 12:25 40′ 5η διδακτική ώρα
12:25? 12:35 10′ Διάλειμμα
12.35? 13:15 40′ 6η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13:15? 13:20 5′ Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης
13:20?14:00 40′ 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Σίτιση
14:00? 14:15 15′ Διάλειμμα
14:15? 15:00 45′ 2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Μελέτη?Προετοιμασία
15:00 ? 15.15 15′ Διάλειμμα
15.15? 16:00 45′ 3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Επιλονή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά.
Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Ανωνή, Πολιτιστικοί Όμιλοι

Μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για θέματα λειτουργίας του σχολείου αλλά και να μοιράζεστε κάποιες από τις εμπειρίες των παιδιών σας.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2016 -2017

A΄ ΤΑΞΗ ? ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γλώσσα Γλώσσα

Μαθηματικά

Γλώσσα Μελέτη
Γλώσσα Γλώσσα

Γυμναστική

Γλώσσα Μελέτη
Μαθηματικά Μαθηματικά Γλώσσα Μαθηματικά

Αγγλικά

Τεχνικά

Ευέλικτη Ζ.

Γλώσσα

Μαθηματικά Γλώσσα

Γυμναστική

ΤΠΕ

Τεχνικά

Τεχνικά

Ευέλικτη Ζ.

Μελέτη Γυμναστική

Τεχνικά

Μελέτη

Ευέλικτη Ζ.

 

 

Β΄ ΤΑΞΗ ? ΠΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γλώσσα Γλώσσα

Γυμναστική

Γλώσσα Γλώσσα
Γλώσσα Γλώσσα

Μελέτη

Γλώσσα Γλώσσα

Μαθηματικά

Μελέτη

Τεχνικά

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Τεχνικά

Μαθηματικά

Γλώσσα

Μαθηματικά

Μελέτη

Μελέτη

Γυμναστική

Ευέλικτη Ζ.

Τεχνικά

Ευέλικτη Ζ.

Γυμναστική ΤΠΕ

Ευέλικτη Ζ.

Τεχνικά

Αγγλικά

 

Γ΄/Δ΄ ΤΑΞΗ ? ΚΑΖΕΛΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

 

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γλώσσα Γλώσσα Ιστορία Θρησκευτικά Γλώσσα
Γλώσσα Γλώσσα Γυμναστική Τεχνικά Γλώσσα
Μαθηματικά Ιστορία Μαθηματικά Τεχνικά Μαθηματικά
Μαθηματικά ΤΠΕ Μαθηματικά Γλώσσα Μαθηματικά

Μελέτη

Μελέτη

Αγγλικά Γλώσσα Γυμναστική

Ευέλικτη Ζ

Γυμναστική Αγγλικά Αγγλικά

Τεχνικά

 

Ε΄/ΣΤ΄ ΤΑΞΗ ? ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

 

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γλώσσα Θρησκευτικά Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα
Γλώσσα Αγωγή Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά
Μαθηματικά ΤΠΕ Μαθηματικά Μαθηματικά Φυσική
Μαθηματικά Φυσική Μαθηματικά Μαθηματικά Ιστορία
Γεωγραφία Γυμναστική Φυσική Αγγλικά Αγγλικά
Ε ΓερμανικάΣτ Γαλλικά Ιστορία Τεχνικά Αγγλικά Γυμναστική

 

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1324/2016

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 4/θ δημοτικού σχολείου